1062 Budapest, Bajza u. 62. | +36 1 / kattintson +36 20 / kattintson kattintson

Adatvédelmi szabályzat a Patinás Lámpa weboldalán

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat


Cégnév: Patinás Lámpa Kft.
Székhely: 2363 Felsőpakony, Patinás u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-193526
Adószám: 12546121-2-13


Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.


Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem
rendelkezik.


Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.


I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:


Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Patinás Lámpa Kft.
Székhely: 2363 Felsőpakony, Csarnok utca iparterület 1. hrsz.: 013/71
Weblap: patinas-lighting.com
Kapcsolattartó: Károlyi Csaba, ügyvezető
Telefon: +36 1 312 6232
E-mail: patinas1@patinas.hu


Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozók 
elérhetőségei: patinas3@patinas.hu, patinas4@patinas.hu, patinas2@patinas.hu,
patinas7@patinas.hu


CRM rendszer
Név: DevMonkeys Software Kft.
Cím: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
Telefon: +36 20 500 1530
E-mail: hello@momocrm.hu
Weboldal: https://momocrm.com/
Tárolt adatok: CRM rendszerben tárolt adatok
Műveletek: CRM rendszer üzemeltetés
Webanalitika
Név: Google Ireland Limited
Cím: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
Telefon: N/A
E-mail: N/A


Weboldal: https://www.google.com/
Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, látogató azonosító süti (cookie)
Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése


E-mail és dokumentum kezelés
Név: e-Communication Kft.
Cím: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
Telefon: +36 1 613 2634
E-mail: hello@e-com.hu

 

Szerverszolgáltatások:
Név: Marketing Professzorok Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 13 3/41


Weboldal: Marketing Professzorok Kft.
Tárolt adatok: levelezés, naptár bejegyzések, telefon kontaktok, titkosított statikus állományok.
titkosított adatmentések
Műveletek: email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, tárhely
biztosítás, szerver monitoring


Éles adatokat tartalmazó szerverekhez kizárólag a legszűkebb szükséges körnek van hozzáférése.
Minden hozzáférés szigorúan logolt, SSH kulccsal és jelszóval többszörösen biztosított.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia
kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett
tevékenységét.


Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.


Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai
intézkedéseket.


Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.


Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az
adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog
az adatok tárolását írja elő.


Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr
segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.


Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a
kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó
és az adatkezelő között.


Adatvédelmi tisztviselő:
- Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére


Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérelmét postai úton a Patinás Lámpa Kft., 1062 Budapest, Bajza utca 6. címre vagy
elektronikusan a patinas1@patinas.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb
30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.


Külföldi adattovábbítás:
 adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre nem továbbítunk.


II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:


Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) termék értékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe
vevőinek adatait ajánlatkérés, megrendelés és/vagy szerződés alapján, mint jogi
kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott
feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából


Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges


 Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés)
jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet
folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő
jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott
munkáltatói jogos érdek.


Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést
végzünk, melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság
elve alapján mérlegelés
- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről


Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha
az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen
kezelendő adatok esetén)


Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.
(Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális
ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes
módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy,
akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház
üzemeltetője kezelheti.)


Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló
iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.


III.
Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.


IV.
Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő
adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól
számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az
adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja
az érintettet is.


Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a
szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése,
helyreállítása céljából.


Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
 


V.
Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint
a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.


A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.


VI.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi.


Kelt: Budapest, 2018. május 25.
 

Ajánlatkérés

Vegye fel velünk a kapcsolatot, kollégánk hamarosan felkeresi megadott elérhetőségein!

Hírek

Kollekció